Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door Live in Comfort
1.2 De website van Live in Comfort richt zich op de Nederlandse markt.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hierover voorafgaande van de aankoop met Live in Comfort schriftelijke overeenstemming is bereikt.
1.4 Indien ook u (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van Live in Comfort van toepassing.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.
2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Live in Comfort doet haar uiterste best om juistheid van prijzen en overige informatie te vermelden op haar site maar garandeert niet de juistheid van deze gegevens vermeld op de site. De site is bedoeld als aanduiding van goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Live in Comfort het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging per e-mail door Live in Comfort.
2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Live in Comfort schriftelijk zijn vastgelegd.
2.4 Koper en Live in Comfort komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.
3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief eventueel geldende verzendkosten en (grensoverschrijdende) belastingen. Live in Comfort geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Live in Comfort bepaald.
3.3 De prijzen van Live in Comfort zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
3.4 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Live in Comfort onjuiste prijzen vermeld staan, behoudt Live in Comfort zich het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 5 werkdagen kenbaar te maken. Na goedkeuring door Live in Comfort kan de klant de eventueel reeds geleverde goederen retour zenden.
3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
4 Betalingen
4.1 Live in Comfort hanteert het principe van voorafgaande betaling tenzij vooraf anders overeengekomen. Na verzending van het bestelformulier, ontvangt de klant een elektronische factuur. U kunt kiezen om het verschuldigde bedrag aan ons over te maken of te betalen met een via de site aangeboden betaalservice. Zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan aan Live in Comfort wordt uw bestelling per transporteur of aangetekende per post aan u verzonden.
5 Aflevering en leveringstermijn
5.1 Producten worden pas na betaling door Live in Comfort verzonden aan het door u opgegeven adres in het bestelformulier tenzij vooraf anders is overeengekomen.
5.2 De door Live in Comfort opgegeven levertijden gelden als nadrukkelijke indicatie, maar zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet of niet tijdige levering dient Live in Comfort derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
5.3 De door Live in Comfort opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling per e-mail is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde medewerkers van de klantenservice.
5.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden.
5.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Live in Comfort de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.6 Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 7 werkdagen na afleverdatum, niet tevreden is met/over de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Live in Comfort, mits vergezeld van de factuurbon, retourbon en originele, onbeschadigde verpakking.
5.7 Het gebruikmaken van de zichttermijn, zoals omschreven in artikel 5.6, kan slechts plaatsvinden na elektronische (per e-mail) aanmelding bij Live in Comfort.
5.8 A Producten die retour worden gezonden binnen de zichttermijn, zoals omschreven in lid 5.6 en 5.7, dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na afleverdatum in bezit te zijn van Live in Comfort.
5.8 B Na goedkeuring door Live in Comfort kan de klant de eventueel reeds geleverde goederen retour zenden. De kosten voor retourzending komen geheel voor rekening van de klant. Live in Comfort behoudt zich het recht voor een restocking fee te hanteren van 30% van de aanschafprijs.
5.9 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 5.6, 5.7 en 5.8, zal Live in Comfort zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten en eventuele restocking fee. Live in Comfort behoudt zich het recht voor retourzendingen die niet voldoen aan de van toepassing zijnde leden te weigeren. Live in Comfort is niet verantwoordelijk voor de eventuele hieruit voortvloeiende kosten.
5.10 Live in Comfort zal producten direct of uiterlijk binnen 5 dagen na retourname inspecteren.
5.11 Indien producten beschadigd zijn zal Live in Comfort de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.
5.12 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
5.13 Zorg dat er op de afgesproken bezorgdag en -tijd iemand thuis is. Indien wij niemand thuis aantreffen is Live in Comfort genoodzaakt de kosten van een eventuele tweede levering in rekening te brengen.
5.14 Live in Comfort levert de bestelde goederen op het overeengekomen adres tot aan de eerste deur.
5.15 Indien de goederen op verzoek van de klant in de woning moeten geplaatst, geschied dit geheel vrijwillig en op risico van de klant.
5.16 Live in Comfort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
5.17 Leveringen buiten NL zullen worden belast met eventuele transport en douanekosten.
6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vreemdgaan.
7 Garantie
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op alle door Live in Comfort getoonde producten de standaard fabrieksgarantie zoals afgegeven door de fabrikant van toepassing. Dit geldt voor zowel de termijn als de procedure voorwaarden.
7.2 Garantie betreft defecten of disfunctioneren van artikelen die te wijten zijn aan tekortkomingen met betrekking tot de fabricage. De garantietermijn voor de producten geleverd door Live in Comfort bedraagt de garantietermijn zoals opgegeven door de fabrikant. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan 1. onjuist gebruik 2. beschadiging 3. diefstal 4. nalatigheid 5. slijtage door normaal gebruik. Programmering en software is uitgesloten van garantie.
7.3 In geval van een defect dat valt onder de fabrieksgarantie zijn de bepalingen van artikel 10, inclusief subleden, niet van toepassing.
8 Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
8.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Live in Comfort geleverde producten en/of diensten.
8.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Live in Comfort dan wel haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.
8.3 De koper zal Live in Comfort direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
8.4 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Live in Comfort te melden.
9 Intellectueel eigendom
9.1 Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze website berusten bij Live in Comfort dan wel haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en software en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
9.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Live in Comfort ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.3 De koper mag merken van Live in Comfort niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
9.4 Live in Comfort verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de mondiaal geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Live in Comfort, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten.
9.5 De koper stelt Live in Comfort direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Live in Comfort inbreuk doet op enig mondiaal geldend intellectueel eigendomsrecht.
9.6 Live in Comfort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Live in Comfort.
9.7 Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde zaken (zoals foto’s, teksten en andere bestanden) en/of informatie openbaar maken of vermenigvuldigen zonder dat hier aan voorafgaand schriftelijke toestemming is gevraagd bij Live in Comfort.
10 Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Live in Comfort nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Live in Comfort is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
10.2 Live in Comfort is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur en/of uitval en/of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, storingen verstaan in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatie verbindingen, volledige bezettingen van lijnen, uitval van elektriciteit en andere storingen.
10.3 Live in Comfort is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
10.4 De koper is gehouden Live in Comfort te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.
10.5 Live in Comfort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Live in Comfort iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.
11 Overmacht
11.1 Indien Live in Comfort door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
11.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
11.3 Onder overmacht wordt door Live in Comfort verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Live in Comfort of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
11.4 Zowel de koper als Live in Comfort zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
12 Toepasselijk recht
12.1 Op de door Live in Comfort gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13 Geschillenbeslechting
13.1 Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door een bevoegde rechter.
Live in Comfort is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer xxxxxxx